Regulamin

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [New Art. Pracownia Reklamowa];

 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.newart.kalisz.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiot prowadzący sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz szczegółowe wytyczne dotyczące jego wykonania.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.newart.kalisz.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.newart.kalisz.pl, prowadzony jest przez New Art Pracownia Reklamowa Ewa Krajewska, 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 33

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych w sklepie możliwości]:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa New Art. Pracownia Reklamowa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.newart.kalisz.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  2. Klient zobowiązany jest do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


   1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.newart.kalisz.pl, dokonać wyboru towaru oraz wypełnić i odesłać na adres newartkalisz.sklep@gmail.com załączony formularz, opłacić zamówienie

  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   1. przedmiotu zamówienia,

   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

   3. wybranej metody płatności,

   4. wybranego sposobu dostawy,

   5. czasu dostawy,

  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”].

  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NEW ART. Pracownia Reklamowa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail sklepu wypełnionego formularza znajdującego się na stronie z wybranym towarem. Na jego podstawie zostanie przygotowana wizualizacja zamówionego produktu.

  9. Wizualizacja wykonywana jest w czasie max 3 dni roboczych. Zostaje ona wysłana zwrotnie do klienta w celu akceptacji.

  10. Po otrzymaniu od klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o akceptacji wszystkich elementów zamówienia NEW ART. Pracownia Reklamowa przestępuje do realizacji zamówienia.

  11. NEW ART. Pracownia Reklamowa zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku kontaktu ze strony klienta - braku e-maila akceptującego szczegóły zamówienia. Każdy dzień braku powyższego maila powoduje wydłużenie czasu realizacji o kolejny dzień roboczy.

  12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail z akceptacją.

  13. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, za pośrednictwem Paczkomatów InPost. Możliwy odbiór osobisty. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio 13,84, 15,05, gratis (sprawdź czasy i koszty wysyłki). Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 5 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta wypełnionego Formularza oraz dokonania płatności.


 1. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

   1. przelewem na numer konta bankowego 89 1160 2202 0000 0003 0847 6371,

   2. płatnością za pośrednictwem [wskazać należy wykorzystywane w sklepie systemy płatności elektronicznych],

   3. kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],

   4. [inna forma płatności].


 1. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. W związku z tym, iż większość towarów sprzedawanych w Sklepie jest personalizowana i wykonywana według wskazówek klienta, klientowi przysługuje odstąpienie od umowy jedynie do momentu akceptacji wizualizacji produktu.

  2. Po dokonaniu przez klienta pisemnej akceptacji rozpoczyna się proces realizacji zamówienia i odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną).


 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


 1. Reklamacje dotyczące Towarów

  1. NEW ART. Pracownia Reklamowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres newartkalisz.sklep@gmail.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  3. Towary sprzedawane w Sklepie są personalizowane i wykonywane według wskazówek klienta. W związku z tym reklamacji podlegają jedynie towary niezgodne z wizualizacją zaakceptowaną przez klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia drobnych różnic w wyglądzie (odcieniu koloru) towarów wynikających z różnych ustawień monitora lub telefonu klienta.

  4. W przypadku towarów, których Pracownia Reklamowa NEW ART nie jest producentem, to Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru


 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 33, mailowo pod adresem newartkalisz.sklep@gmail.com lub [przy użyciu formularza kontaktowego].

  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


 1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


pixel